KOÇLUK PLATFORMU DERNEĞİ ETİK İLKELER

Koçluk Platformu Derneği (KPD), koçluk mesleğinin Türkiye’de resmi olarak tanınması, mesleğin standart ve yeterliliklerinin belirlenmesi, toplumun her düzeyinde koçluk sisteminin bilinmesi, yaygınlaşması ve koçluk hizmetinin en üst düzey ve standartlarda gerçekleştirilmesi için mesleğe yön çizme, bilgi ve referans noktası olmayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür.

KPD Etiğinin amacı, KPD’ye üye koçlardan hangi tutum ve davranışları beklenmesi gerektiğinin açık bir biçimde ifade edilmesini sağlamaktır.

Tüm KPD üyeleri bu metinde belirtilen ilkelere uyarlar.

ETİK İLKELER:

 • Kişisel ve mesleki bütünlük, tutarlılık ve sorumluluk
 • Yetkinlik/yeterlilik 
 • Gizlilik
 • Tarafsızlık,
 • Sosyal sorumluluk 
 • Evrensel bilgi ve yerel kültüre saygı
 • Sürekli gelişme 
1. KİŞİSEL VE MESLEKİ BÜTÜNLÜK, TUTARLILIK VE SORUMLULUK

KPD üyeleri olarak tüm hareket, tutum ve davranışlarımızla etik ilkelere aşağıda ifade edilen örneklerde olduğu gibi rol model olmaya çalışırız.

 • Tutum ve davranışlarla, kişisel bütünlüğün ve tutarlılığın standartlarını belirleyici rol oynamak ve örnek olmak,
 • Hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlar karşısında güvenilirliğimizin ve şahsımıza duyulan saygının artırılmasını sağlamak, 
 • İş dünyasında ve toplumda mesleğimize ilişkin stratejik önemin, duyulan güvenin ve saygının artırılmasını sağlamak, 
 • Hizmet sunduğumuz birey,kurum ve kuruluşların hedef ve amaçları doğrultusunda somut ve soyut değer yaratan çalışmalarda bulunmak, 
 • Mesleğimizin ilkeleri ve faaliyetleri hakkında mevcut veya mesleğe yeni girmiş meslektaşlarımızın, hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların ve birey ve toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve eğitilmesini sağlamak,
 • Hizmet verdiğimiz kurumların her açıdan olumlu yönde gelişimine katkıda bulunmak.
2. YETKİNLİK/ YETERLİLİK

KPD üyeleri hizmetlerini en üst düzeyde yeterlilikle yürütmeyi amaçlarlar.Uzmanlık alanlarının, yetkilerinin sınırlarını bilirler. Eğitim düzeylerine ve formasyonlarına uygun hizmetleri yürütme konusunda bilinçlidirler. Yeterlilik sınırlarını aşan özel bir durumla karşılaştıklarında var olan bilimsel mesleki ve teknik kaynaklara yönlendirme yaparlar.

Yetkinlik sınırları, en az 60 saatlik bir koçluk sertifikasyon eğitimini tamamlamış, mesleki gelişimini destekleyici programlara katılmış ve katılmaya devam eden ve koçluk ilkelerini benimsemiş olmak.

3. GİZLİLİK

KPD üyeleri, müşterileri hakkında hiçbir bilgiyi üçüncü kişilere aktarmaz, tüm kayıtları üst düzey güvenli ortamda muhafaza eder, tüm süreç boyunca gizlilik esaslarını ön planda tutarlar.

4. TARAFSIZLIK

KPD üyeleri olarak içinde yaşadığımız toplum, hizmet verdiğimiz tüm birey,kurum ve kuruluşlar ile koçluk alanında faaliyet gösteren tüm birey, kurum ve kuruluşlar için tarafsızlık, eşitlik ve adaletin en üst düzeyde yaşama geçirilmesinde sorumluluk alırız.

5. SOSYAL SORUMLULUK

KPD üyeleri olarak ülkemizin ve toplumun en yüksek refah ve mutluluk seviyesine ulaşması için sivil toplum kuruluşlarıyla ya da kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gönüllü projeler geliştirerek pozitif toplumsal dönüşümün oluşmasına destek veririz.

6. EVRENSEL BİLGİ VE YEREL KÜLTÜRE SAYGI

KPD üyeleri olarak bireysel yetkinliklerimizin yanı sıra hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların, KPD’nin ve toplumun niteliklerini en üst düzeye çıkartmayı hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için evrensel bilgi ve yerel kültürden hareketle sürekli gelişme olanakları yaratmaya çalışırız.

7. SÜREKLİ GELİŞME

KPD üyeleri, sürekli gelişimi sağlamak amacı ile araştırma ve yayınları doğru kaynaktan doğru bilgiyi aktarmakla yükümlüdürler. Koç meslektaşları ile araştırmalarını elde edecekleri sonuçların yanıltıcı olma olasılığını en alt düzeyde tutarak paylaşırlar.

* Tüm KPD üyeleri bu metinde belirtilen etik ilkelere uyarlar ve diğer üyelerin söz konusu ilke ve kurallara uymaları yönünde onları teşvik eder, desteklerler. Aksi durumların giderilmesi için Yönetim’e yardımcı olurlar.

Pusulamız: Vizyonerlik, akılcılık, bilimsellik ve özgünlük.